Onze privacy statement bevat de volgende onderwerpen:

Hanneke van den Broek, Broek & Buuren Evenementen
Getekend (update): 20-2-2024

Broek & Buuren en privacy
Broek & Buuren is een ontwerp- en organisatiebureau voor bedrijfsbijeenkomsten, –evenementen en -trainingen waarbij de werking van kunst wordt ingezet. Voor de uitvoer van onze opdrachten worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard. In veel gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld:

• We beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens vragen.
• We geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• Wanneer wij uw gegevens delen, maken we afspraken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Doel
Broek & Buuren verzamelt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en veilige uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
Daarnaast verwerkt Broek & Buuren persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en met als doel relatiebeheer. Als er een ander soort relatie is – waarbij (nog) geen overeenkomst heeft plaatsgevonden – zullen wij daarom in veel gevallen wel gegevens bewaren zodat wij u kunnen bereiken voor doeleinden als het delen van kennis, informeren over diensten en verzoeken tot samenwerking. Wij hanteren hierin bewust een 'gematigde' aanpak wat betreft de mate en frequentie waarin we hier eventueel actief zijn.
Wanneer u op onze website ons E-book 'De puzzel tot een betekenisvol evenement' aanvraagt, wordt u tevens automatisch aan de verzendlijst voor het Broek & Buuren Bulletin (digitale nieuwsbrief) toegevoegd. Deze verschijnt onregelmatig en maximaal 4x per jaar. Dit staat vermeld bij het formulier voor aanvraag. 

Verwerkers & ‘derden’
De gegevens die wij van u ontvangen worden verwerkt of beheerd d.m.v.:
• Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Wanneer wij toestemming hebben om u de nieuwsbrief te sturen worden uw naam, emailadres en evt. bedrijfsnaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst in Mailchimp.
• Studio De Oorzaak
Onze website wordt beheerd door Studio De Oorzaak. Onze website en emailaccounts staan tevens op een server die door Studio De Oorzaak wordt beheerd.
• Microsoft Office 365
Voor de opslag en het zeer beperkt intern delen van gegevens wordt gebruik gemaakt van de cloud dienst van het Amerikaanse bedrijf Microsoft.
• MD-Finance
Wij worden ondersteund en geadviseerd door dit administratiekantoor en zij maken onze eindejaarsrekening op. 

De partners waarmee wij opdrachten uitvoeren hebben waar nodig voor de uitvoer ook toegang tot uw persoonsgegevens.

Beveiligen
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en op een laptop. Met deze laptop wordt zeer zorgvuldig omgegaan.
Ze zijn beveiligd met wachtwoorden die we op regelmatige basis wijzigen. Alleen medewerkers van Broek & Buuren hebben hier toegang toe.

Lees het privacy beleid van Microsoft en Mailchimp voor meer informatie.
Met alle overige verwerkers hebben wij één op één verwerkersovereenkomsten gesloten waarin gewaarborgd is dat de gegevens goed beveiligd zijn en niet gedeeld worden door onze verwerkers. Dat doen wij ook met elke medewerker en voor elke opdracht met de partners waarmee we werken.

Uw bezoek aan onze website broekenbuuren.nl wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Broek & Buuren privé is.

Bewaren
Uw gegevens worden standaard vijf jaar bewaard, omdat onze ervaring is dat er binnen die termijn opdrachtgevers terug kunnen komen voor een nieuwe opdracht en deze gegevens dan behulpzaam, zo niet een meerwaarde, zijn of tot einde relatie. Tenzij het wettig verplicht is om gegevens langer te bewaren (bijv. voor de Belastingdienst).
Inschrijvingen op onze nieuwsbrief worden bewaard en gebruikt tot u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dat is mogelijk via een link in elke nieuwsbrief of door ons dit per email of telefonisch te laten weten. Mailchimp zorgt er automatisch voor dat u de betreffende nieuwsbrief niet meer ontvangt. Wij verwijderen iedere keer vóór het verzenden van een nieuwsbrief alle ‘un-subscribers’ handmatig definitief uit de betreffende lijst.

Website: cookies en analytics
Onze website broekenbuuren.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief aantasten.

Er wordt gebruikt gemaakt van functionele cookies en analyse-cookies, niet van marketing-cookies.
Onder het type analyse-cookies vallen ook cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek. Daarbij hebben we de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • In de statistieken wordt uw IP-adres geanonimiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd);
  • Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet;
  • Wij maken gebruik van GoogleAnalytics cookies voor het bovenstaande doel. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics cookies.
  • Google kan de informatie die zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Plichten
Broek & Buuren behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Broek & Buuren dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Broek & Buuren te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Broek & Buuren heeft de plicht om onverhoopte dataleks direct te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen.

Uw rechten
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Broek & Buuren vastgelegd en bewaard worden.
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Broek & Buuren. Wilt u niet dat Broek & Buuren uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Broek & Buuren vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

U kunt ons dit laten weten via of 06-13967096. Wij reageren binnen 3 werkdagen.

Als u vindt dat Broek & Buuren niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, horen wij dit graag van u zodat wij ons hierover kunnen buigen en zo nodig aanpassingen kunnen doen in ons beleid.
U heeft tevens het recht om in dat geval een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.